Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden CMedia B.V.

I. Algemeen

1. Overeenkomsten

1.1 In deze leveringsvoorwaarden hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:

Leveringsvoorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden van CMedia BV.
Schriftelijk: betekent berichtgeving via de post, per fax of op elektronische wijze.
CMedia: CMedia BV te Emmeloord en/of (een van) haar groepsmaatschappijen.
Wederpartij: de partij met wie CMedia een overeenkomst sluit (waaronder afnemers, opdrachtgevers of (proef)abonnees) waarop de Leveringsvoorwaarden toepasselijk zijn.

1.2 Op alle overeenkomsten tussen CMedia en haar Wederpartijen zijn, behoudens voor zover hiervan uitdrukkelijk Schriftelijk van wordt afgeweken, deze Leveringsvoorwaarden van toepassing. Algemene voorwaarden van de Wederpartij zijn niet van toepassing op overeenkomsten met CMedia. De in afdeling II. vermelde voorwaarden zijn aanvullend van toepassing op de daarin omschreven specifieke door CMedia aangeboden producten of diensten. Indien de voorwaarden van afdeling II. afwijken van het bepaalde in deze algemene afdeling, prevaleert ten aanzien van specifieke producten en diensten het in afdeling II. bepaalde.

1.3 De door CMedia gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De inhoud van folders, brochures, advertenties en enig ander (reclame)materiaal (al dan niet elektronisch) bindt CMedia niet. Een aanbiedingsprijs gemaakt in dergelijk (reclame)materiaal is geldig gedurende 30 dagen.

1.4 Overeenkomsten met CMedia komen tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondelinge (telefonische) bestelling of aanvrage bij CMedia en de aanvaarding door CMedia hiervan. De Wederpartij aanvaardt door zijn mondelinge of Schriftelijke bestelling of aanvrage deze Leveringsvoorwaarden. Een bestelling of aanvrage geldt als aanvaard door CMedia voor zover zij niet binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling of aanvrage aan de Wederpartij uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken.

1.5 Tussen partijen geldt de inhoud van de bestelling of aanvrage van de Wederpartij zoals deze door CMedia is ontvangen. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij de bestelling of aanvrage komen voor rekening en risico van de Wederpartij.

1.6
De door de Wederpartij bij een bestelling of aanvrage verstrekte gegevens worden verzameld en opgenomen in het klantenbestand van CMedia, en verwerkt conform het Privacy Statement.

1.7 Op alle overeenkomsten met CMedia met betrekking tot advertentieplaatsingen (daaronder begrepen alle overeenkomsten met adverteerders en bemiddelaars) zijn in aanvulling op deze Leveringsvoorwaarden de geldende versie van de Regelen voor het Advertentiewezen van toepassing, uitgegeven door de Raad van Orde en Toezicht voor het Advertentiewezen (ROTA). Bij tegenstrijdigheid van deze Leveringsvoorwaarden met de Regelen voor het Advertentiewezen prevaleren de Regelen voor het Advertentiewezen.

1.8 Voor zover op overeenkomsten met Wederpartijen dwingendrechtelijke bepalingen uit de Wet op de Vaste Boekenprijs van toepassing zijn, zal CMedia handelen in overeenstemming met deze bepalingen.

2. Betaling

2.1
Betaling van facturen dient zonder inhouding of korting te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op de door CMedia n de factuur aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta.

2.2
De termijn van 30 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de Wederpartij derhalve zonder ingebrekestelling in verzuim.

2.3
Onverminderd de gevolgen die het Burgerlijk Wetboek aan verzuim verbindt, is CMedia in geval van niet (tijdige) betaling van een factuur gerechtigd tot vergoeding van kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand die worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 34,– inclusief BTW.

2.4 De door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

2.5
De Wederpartij mag een schuld uit een overeenkomst met CMedia niet met enige vordering op CMedia verrekenen.

2.6 CMedia behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

2.7 Geleverde producten blijven eigendom van CMedia totdat volledige betaling, ook van de in artikel 2.3 genoemdekosten, heeft plaatsgevonden.

3. Klachten/retourzendingen

3.1 Klachten over geleverde producten of diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum Schriftelijk te worden voorgelegd aan CMedia. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

3.2
Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien is voldaan aan het bepaalde in artikel 3.1, de producten onbeschadigd zijn en in de originele verpakking met bekwame spoed worden teruggestuurd. Consumenten zijn gerechtigd producten binnen 7 dagen zonder opgaaf van redenen te retourneren.

3.3 De volgende producten kunnen niet retour worden gezonden: producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Wederpartij, zoals Printing on Demand; producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn; producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de Wederpartij de verzegeling daarvan heeft verbroken; en kranten en tijdschriften.

4. Abonnementen; voorwaarden levering producten en diensten; prijzen

4.1 Abonnementen waarvoor een vastgestelde prijs geldt, worden jaarlijks voorafgaand aan de maand waarin het abonnement is ingegaan gefactureerd. Abonnementen waarvoor een paginaprijs of stuksprijs geldt worden periodiek (meestal per kwartaal) of per aanvulling achteraf gefactureerd voor de in de afgelopen periode ontvangen pagina’s. Kopers van producten waarvoor een paginaprijs of stuksprijs geldt, worden automatisch geabonneerd op het betreffende product en ontvangen de verschijnende aanvullingen tegen de geldende paginaprijs of stuksprijs. Alle abonnementstarieven zijn inclusief verzendkosten binnen Nederland, tenzij anders vermeld.

4.2 Abonnementen hebben een minimum looptijd. Partijen kunnen ieder Schriftelijk opzeggen tegen het einde van de minimum looptijd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Abonnementen waarvoor een vastgestelde prijs geldt, worden behoudens opzegging op grond van de vorige zin telkens verlengd voor de duur van de oorspronkelijke looptijd, waarbij partijen tegen het einde van de verlengde looptijd Schriftelijk kunnen opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Abonnementen waarvoor een paginaprijs of stuksprijs geldt kunnen na het verstrijken van de minimum looptijd Schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

4.3 Proefabonnementen zijn abonnementen aangegaan ter kennismaking met één of meerdere CMedia producten voor beperkte duur. De proefabonnee mag binnen een termijn van 6 maanden na afloop van het proefabonnement van een CMedia product niet opnieuw een proefabonnement ter zake van hetzelfde CMedia product aanvragen. CMedia is gerechtigd het proefabonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen nadat is vastgesteld dat de proefabonnee in een periode van 6 maanden daaraan voorafgaand reeds een proefabonnement ter zake van hetzelfde CMedia product heeft afgenomen.

4.4 CMedia is gerechtigd de prijzen van abonnementen en andere door Sdu te leveren producten en diensten jaarlijks te indexeren.

4.5 Voorts is CMedia gerechtigd prijsverhogingen door te voeren die voortvloeien uit van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen.

4.6 CMedia is naast de in artikel 4.4 en 4.5 genoemde gevallen gerechtigd de prijzen eenzijdig te verhogen. CMedia stelt de Wederpartij zo mogelijk tenminste 1 maand voor het intreden van de wijzigingen Schriftelijk op de hoogte.

4.7 CMedia kan het abonnement of andere levering Schriftelijk met onmiddellijke ingang beëindigen, wanneer de wederpartij in gebreke is in de nakoming van zijn verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surséance van betaling aanvraagt, een aanvrage voor het faillissement van de Wederpartij is ingediend, of indien hij zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt.

4.8 Het is Wederpartijen niet toegestaan om, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van CMedia, rechten en/of plichten die hij aan een overeenkomst met CMedia ontleent over te dragen aan een derde. CMedia kan haar rechtsverhouding tot een Wederpartij en de afzonderlijke rechten en/of verplichtingen die CMedia aan die rechtsverhouding ontleent aan een derde overdragen.

5. Aansprakelijkheid

5.1 De aansprakelijkheid van CMedia voor schade – waaronder mede maar niet uitsluitend valt te begrijpen schade, die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de door CMedia uitgegeven informatie (in de meest ruime zin des woords) – die de Wederpartij lijdt doordat CMedia tekortschiet in de nakoming van een overeenkomst of in verband met de uitvoering van een overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten.

5.2
Artikel 5.1 geldt niet voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van CMedia of diens bedrijfsleiding. De aansprakelijkheid voor zulke schade is beperkt tot aansprakelijkheid voor directe schade aan zaken (computerprogramma’s en gegevensbestanden daaronder begrepen) en directe schade door dood of letsel en voorts beperkt tot de factuurwaarde of, indien sprake is van een duurovereenkomst, de vergoeding die de wederpartij de laatste maand heeft betaald.

5.3 Onder de in artikel 5.1 genoemde informatie wordt in elk geval mede verstaan de inhoud van advertenties en/of aan natuurlijke of rechtspersonen wettelijk voorgeschreven publicaties, voor zover die door (een) ander(en) dan CMedia zijn samengesteld.

5.4 De Wederpartij vrijwaart CMedia tegen alle aanspraken van derden in verband met CMedia gesloten overeenkomsten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die CMedia in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door CMedia uitgegeven werken, informatie op informatiedragers, (de toegankelijkheidsstructuur van) Online producten en print-outs daarvan berusten bij CMedia of haar licentiegevers. Onder intellectuele eigendomsrechten worden mede begrepen auteursrechten, merkenrechten en eventuele rechten ingevolge de Richtlijn 96/9/EG inzake de rechtsbescherming van databanken. Voor zover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door CMedia of bij wet toegestaan, mag niets uit de door CMedia uitgegeven publicaties op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand. Onverminderd zijn aansprakelijkheid jegens CMedia wegens schade ontstaan door de schending van zijn verplichtingen, is de Wederpartij verplicht van diegene aan wie hij al dan niet tijdelijk en op welke wijze dan ook door CMedia uitgegeven werken ter beschikking stelt, te bedingen dat diegene de in dit artikel genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding (telkens) aan derden zal opleggen.

6.2 Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam of andere rechten van intellectuele eigendom uit (software)materiaal van CMedia te verwijderen of te wijzigen.

7. Verjaring/verval

Alle rechtsvorderingen jegens CMedia, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.

8. Wijzigingen

8.1 Wijzigingen, aanvullingen of veranderingen van een overeenkomst met een Wederpartij, anders dan conform artikel 4.4 tot en met 4.6 van deze Leveringsvoorwaarden, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

8.2 CMedia is gerechtigd de Leveringsvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de Leveringsvoorwaarden gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten. CMedia zal wijzigingen van de Leveringsvoorwaarden bekend maken op www.cmedia.nl. De gewijzigde Leveringsvoorwaarden treden twee weken na de bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking bepaald.

9. Partiële nietigheid

9.1 Indien een bepaling uit een overeenkomst met een Wederpartij en/of deze Leveringvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst of deze Leveringsvoorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke tekst invulling wordt gegeven.

10. Geschillen en toepasselijk recht

10.1 Alle geschillen ter zake van de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met CMedia worden bij uitsluiting voorgelegd aan een bevoegde rechter.

10.2 Op deze Leveringsvoorwaarden en overeenkomsten waarop deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de totstandkoming, uitleg en uitvoering van dergelijke overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.

II. Digitale producten

1. Algemeen

1.1
De navolgende bepalingen zijn aanvullend van toepassing op overeenkomsten ten aanzien van digitale producten. In deze afdeling II. hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:

Abonnement: overeenkomst tussen CMedia en een Wederpartij, op grond waarvan CMedia aan de Wederpartij via een persoonlijke toegangscode of een ander verificatiemiddel elektronisch toegang verleent tot een Online product.

Digitale producten: Online producten en Offline producten.

Eigenaar van een Online product: de uitsluitend rechthebbende(n) op een Online product en/of op de in een Online product opgenomen informatie voor zover dit een ander is dan CMedia.

Offline product: informatiedrager, zoals cd-rom, met software (waaronder Ontsluitingssoftware) en/of informatie van CMedia of uitgegeven door CMedia.

Online product: een product of dienst bestaande uit het online ter beschikking stellen van software (waaronder Ontsluitingssoftware) en/of een (reeks van) informatie van of uitgegeven door CMedia.

Ontsluitingssoftware: de programmatuur die nodig is om de informatie die geleverd wordt in het kader van een Online product of Offline product te ontsluiten, ordenen, selecteren, raadplegen of te bewerken.

2. Abonnementen Online producten; overige transacties Online producten

2.1 Een Abonnement komt tot stand door middel van een aanvraagformulier dat Schriftelijk door CMedia is aanvaard. Wederpartijen kunnen voor aanvaarding al een toegangscode ontvangen die het gebruik van het Online product mogelijk maakt. CMedia blijft echter gerechtigd het abonnement na het versturen van de toegangscode te annuleren. Totstandkoming van een overeenkomst vindt pas plaats na Schriftelijke aanvaarding van de aanvraag, die uiterlijk binnen 14 dagen na de aanvraag zal plaatsvinden.

2.2 Onverminderd artikel I.4.9 mag CMedia het Abonnement Schriftelijk met onmiddellijke ingang beëindigen en de toegang tot een Online product afsluiten, wanneer (i) derden de toegangscode van de Wederpartij gebruiken of (ii) de Eigenaar van een Online product geen toestemming verleent tot gebruik, dan wel deze toestemming intrekt, dan wel een Online product niet langer beschikbaar stelt.

2.3 Na afloop van het Abonnement is de Wederpartij niet langer gerechtigd (pogingen te ondernemen) tot het gebruik van het Online product of andere Online producten. Voorts is de Wederpartij na afloop van het Abonnement niet langer gerechtigd tot updates of ondersteuning van het Online product.

2.4 Voor Online producten die door middel van “pay per view”, “pay per download” of op vergelijkbare basis worden afgenomen kan CMedia van afdeling I. of dit artikel 2 afwijkende abonnementsvormen hanteren.

3. Apparatuur en beschikbaarheid Digitale producten

3.1 De Wederpartij dient zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de apparatuur, programmatuur en andere (o.a. datacommunicatie-) faciliteiten teneinde gebruik van het Digitale product te kunnen maken.

3.2 Indien een Online product aan de Wederpartij ter beschikking is gesteld, zal CMedia zich ervoor inspannen dat de Wederpartij 24 uur per dag (of indien anders overeengekomen: op de overeengekomen tijdstippen en/of periodes) toegang heeft tot het Online product, met uitzondering van onderhoudsmomenten. CMedia zal het noodzakelijke onderhoud zoveel mogelijk buiten normale werktijden (doen) verrichten.

3.3 CMedia adviseert steeds de laatste versie van de Ontsluitingssoftware te gebruiken. Oudere versies van ntsluitingsoftware worden niet door CMedia ondersteund.

4. Licentie Digitale producten

4.1 CMedia verleent de Wederpartij van een in artikel 1.1 genoemde overeenkomst het niet-exclusieve recht tot normaal gebruik van de informatie die door middel van het Digitale product wordt verstrekt.

5. Aansprakelijkheid Digitale producten

5.1 Onder de schade, waarvoor CMedia krachtens artikel I.5.1 en I.5.2 niet aansprakelijk is, valt mede enige schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit of samenhangend met (i) het gebruik van een Digitaal product; (ii) het (al dan niet tijdelijk) niet-toegankelijk zijn van een Online product door storing of buitenwerkstelling van apparatuur, programmatuur en faciliteiten die voor het gebruik van het Online product worden gebruikt; (iii) het gebruik van een Digitaal product anders dan door middel van de meest recente versie van de Ontsluitingssoftware; of (iv) het intrekken van toestemming tot gebruik door de Eigenaar van een Online product en het niet langer beschikbaar stellen van een Online product door de Eigenaar van een desbetreffend Online product .

5.2 CMedia streeft er naar, maar garandeert niet dat de in een Online product aangeboden publicaties op de publicatiedatum zijn opgenomen in het betreffende Online product en de met behulp van de Ontsluitingssoftware gemaakte selecties van publicaties en gegevens daaruit volledig beantwoorden aan de zoekvraag.

6. Toegangscode; gebruik Digitale producten

6.1 De toegangscode mag slechts worden gebruikt door de Wederpartij zelf of door een door de Wederpartij aan te wijzen persoon die werkzaam is binnen de organisatie van de Wederpartij. Het is de Wederpartij niet toegestaan deze toegangscode aan meerdere personen te verstrekken of , behoudens het in de eerste zin van dit artikel bepaalde, aan derden bekend te maken en/of de toegangscode door derden te laten gebruiken.

6.2 Indien de toegangscode van de Wederpartij in strijd met artikel 6.1 wordt gebruikt, is de Wederpartij, ongeacht of dit gebruik aan hem toerekenbaar is of niet, aansprakelijk voor de nakoming van het betreffende Abonnement, in het bijzonder van de financiële verplichtingen die uit dit gebruik voortvloeien.

6.3 De wederpartij is niet tot meer gerechtigd dan tot het gebruik zoals Schriftelijk overeengekomen. De wederpartij zal geen ongeautoriseerd gebruik maken van andere door CMedia aangeboden digitale producten of daartoe pogingen ondernemen. Het is de wederpartij niet toegestaan een Offline product aan een derde over te dragen.

6.4 De Wederpartij is verplicht van diegene aan wie hij de in artikel 6.1 genoemde toegangscode ter beschikking stelt – al dan niet tijdelijk, gedeeltelijk, en op welke wijze dan ook en ongeacht of hij daartoe gerechtigd is – te bedingen dat diegene de in artikel I.6 genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding aan derden zal opleggen, een en ander onverminderd de aansprakelijkheid van de Wederpartij jegens CMedia voor schade voortvloeiende uit de schending van zijn verplichtingen jegens CMedia.